Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/4404
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБілецька, Влада Михайлівна-
dc.date.accessioned2021-01-17T14:28:47Z-
dc.date.available2021-01-17T14:28:47Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttps://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/4404-
dc.descriptionБілецька В. М. Формування фізичних і вольових якостей учнів старшого шкільного віку : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник Ю. О. Коваленко. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 62 с.uk
dc.description.abstractUA : Кваліфікаційна робота – 62 сторінки, 3 таблиці, 1 рисунок, 76 літературних джерел, додатки на 6 сторінках. Мета дослідження – виявити ефективність реалізації педагогічних умов формування фізичних та вольових якостей, функціональних показників школярів 10-11 класів. Об’єкт дослідження – педагогічні умови формування фізичних і вольових якостей учнів старших класів. Методи дослідження – аналіз і узагальнення джерел літератури з теми дослідження, педагогічні спостереження за фізичним вихованням школярів, оцінка показників стану здоров’я, оцінка вольових якостей, оцінка показників фізичної підготовленості, методи математичної статистики. Під впливом розроблених педагогічних умов показники юнаків за шести тестами з восьми мали достовірний приріст. Наприкінці експерименту усі показники, що відображають функціональну підготовленість юнаків мали достовірний приріст, порівняно з початком . У загальному, як на початку, так і наприкінці експерименту школярі мали середньо розвинені вольові якості (організованість, завзятість, терплячість, наполегливість, самовладання, загальна вольова саморегуляція). Наприкінці експерименту середні бали за всіма якостями покращилися, але недостовірно.uk
dc.description.abstractEN : Qualification work – 62 pages, 3 tables, 1 drawing, 76 literary sources, supplements on 6 pages. The purpose of the study is to identify the effectiveness of the implementation of pedagogical conditions for the formation of physical and volitional qualities, functional indicators of schoolchildren in grades 10-11. The object of the research is the pedagogical conditions for the formation of physical and volitional qualities of senior pupils. Research methods - analysis and generalization of literature sources on the research topic, pedagogical observations of the physical education of schoolchildren, assessment of health indicators, assessment of volitional qualities, assessment of physical fitness indicators, methods of mathematical statistics. Under the influence of the developed pedagogical conditions, the indicators of young men on six tests out of eight had a significant increase. At the end of the experiment, all indicators reflecting the functional readiness of young men had a significant increase in comparison with the beginning. In general, both at the beginning and at the end of the experiment, schoolchildren have moderately developed volitional qualities (organization, perseverance, patience, persistence, self-control, general volitional self-regulation). At the end of the experiment, the average scores for all qualities improved, but not significantly.uk
dc.language.isoukuk
dc.subjectшколяріuk
dc.subjectфізичне вихованняuk
dc.subjectфізичні якостіuk
dc.subjectвольові якостіuk
dc.subjectпедагогічні умовиuk
dc.subjectфункціональні показникиuk
dc.subjectфізична підготовленістьuk
dc.titleФормування фізичних і вольових якостей учнів старшого шкільного вікуuk
dc.typeМагістерська роботаuk
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри теорії і методики фізичної культури і спору

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Былецька В.docМагістерська робота426.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.