Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/1072
Title: Концептуалізація теоретико-методологічної парадигми розрахунку будівельного заділу в розрізі імплементаційних засад оптимізації організаційних процесів будівельного виробництва підрядних підприємств
Other Titles: Концептуализация теоретико-методологической парадигмы расчета строительного задела в рамках имплементационных основ оптимизации организационных процессов строительного производства подрядных предприятий
Conceptualization of theoretical and methodological paradigm of the building terms reserve calculation within the framework of implementation bases of optimization for the building processes organization of contracting companies
Authors: Радкевич, Анатолій Валентинович
Арутюнян, Ірина Андріївна
Сайков, Данило Володимирович
Радкевич, Анатолий Валентинович
Арутюнян, Ирина Андреевна
Сайков, Данил Владимирович
Radkevych, Anatolii
Arutiunian, Iryna
Saikov, Danylo
Keywords: підрядне підприємство
організація будівельного виробництва
організаційний процес
оптимізаційна модель
будівельний заділ
подрядное предприятие
организация строительного производства
организационный процесс
оптимизационная модель
строительный задел
contracting company
organization of building production
organizational process
optimization model
building term reserve
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво Ліра-К, Київ
Citation: Радкевич А. В. Концептуалізація теоретико-методологічної парадигми розрахунку будівельного заділу в розрізі імплементаційних засад оптимізації організаційних процесів будівельного виробництва підрядних підприємств / А. В. Радкевич, І. А. Арутюнян, Д. В. Сайков // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин : зб. наук. праць. у 2 ч. - Вип. 39, ч. 1. - К. : Видавництво Ліра-К, 2019. - С. 51-59.
Radkevych, A., Arutiunian, I., Saikov, D. Kontseptualizatsiia teoretyko-metodolohichnoi paradyhmy rozrakhunku budivelnoho zadilu v rozrizi implementatsiinykh zasad optymizatsii orhanizatsiinykh protsesiv budivelnoho vyrobnytstva pidriadnykh pidpryiemstv [Conceptualization of theoretical and methodological paradigm of the building terms reserve calculation within the framework of implementation bases of optimization for the building processes organization of contracting companies]. Schliakhy pidvyshchennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh fomuvannia rynkovykh vidnosyn - The Ways of Increasing the Efficiency of Construction in Conditions of Market Relations Formation. Kyiv, 2018, issue 39, vol. 1, pp. 51-59.
Abstract: UA : Динамічний розвиток будівельного ринку послуг в Україні диктує появу сучасних тенденції моделювання інноваційних підходів до системи організації будівельних процесів підрядних підприємств. Модернізація організаційних засад будівельного виробництва відкриває можливість фундаментально нового регулювання термінів зведення будівельних об’єктів із збереженням високого рівня якості будівельно-монтажних робіт та об’єктів в цілому. Актуальним стає теоретико-методологічне та практичне вирішення проблем оптимізації організаційних процесів на засадах контролю строків введення будівельних об’єктів в експлуатацію в рамках нормативно-правових зобов’язань за договорами підряду. Досліджена роль і структура системи організації будівельного виробництва підрядних підприємств в умовах динамічних трансформацій будівельного ринку послуг, детерміновані причини виникнення та вплив зовнішніх факторів на структурні елементи окресленої системи. Проведено аналіз концепції будівельного заділу, запропоновано модернізацію теоретико-методологічних засад розрахунку заділу для забезпечення ефективного функціювання системи організації будівельних процесів і контролінгу термінів виконання будівельно-монтажних робіт.
RU : Динамичное развитие строительного рынка услуг в Украине диктует появление современных тенденции моделирования инновационных подходов к системе организации строительных процессов подрядных предприятий. Модернизация организационных основ строительного производства открывает возможность фундаментально нового регулирования сроков возведения строительных объектов с выдержкой высокого уровня качества строительно-монтажных работ и объектов в целом. Актуальным становится теоретико-методологическое и практическое решение проблем оптимизации организационных процессов на основе контроля сроков ввода строительных объектов в эксплуатацию в рамках нормативно-правовых обязательств по договорам подряда. Исследована роль и структура системы организации строительного производства подрядных предприятий в условиях динамических трансформаций строительного рынка услуг, детерминированы причины возникновения и влияние внешних факторов на структурные элементы упомянутой системы. Проведен анализ концепции строительного задела, предложено модернизацию теоретико-методологических основ расчета задела для обеспечения эффективного функционирования системы организации строительных процессов и контроллинга сроков выполнения строительно-монтажных работ.
EN : Dynamic evolution of the building services market in Ukraine dictates the emergence of modern trends in modeling of innovative approaches for the building processes organization system of contracting companies. Modernization of organizational bases for building production opens up the possibility of a fundamentally new regulation for erection terms of buildings with an endurance of a high-level quality of building works and objects in general. There is relevant the theoretical, methodological and practical solution to problems of organizational processes optimizationon basis of controlling the building end terms within the framework of regulatory obligations according to contract agreements. It has been researched the role and structure of the building production organization system of contracting companies in context of dynamic transformations in building market; determined the causes of appearance and influence of external factors on structural elements of the above-mentioned system. It has been also analysed the concept of building terms reserve, proposed the modernization of theoretical and methodological bases for term reserve calculating to ensure the effective functioning of the building processes organization system and controlling of building terms.
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ:
1. Пивоваров М. Г. Організація капітального будівництва: недоліки і шляхи оптимізації витрат [Текст] / М. Г. Пивоваров, О. С. Хижняк // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприєництво. – Запоріжжя, 2014. – № 5 (80). – С. 94-97.
2. Ваколюк А. С. Забезпечення надійності процесів організації будівництва [Текст] / А. С. Ваколюк // Техніка будівництва. – К., 2013. – № 30. – С. 60-62.
3. Радкевич А. В. Аналіз концепції формування рівня конкурентоспроможності підрядних підприємств України в умовах динамічних трансформацій вітчизняного будівельного ринку послуг [Текст] / А. В. Радкевич, І. А. Арутюнян, Д. В. Сайков // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. – Дніпро, 2018. – № 14. – С. 37-48.
4. Мартиш О. Методи підвищення організаційно-технологічної надійності розробки і реалізації календарних планів у будівництві [Текст] / О. Мартиш // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Архітектура і сільськогосподарське будівництво. – Львів, 2015. – № 16. – С. 109-115.
5. Беркута А. В. Організаційні та економічні аспекти зарубіжного досвіду саморегулювання в будівництві [Текст] / А. В. Беркута, В. А. Осинська, О. М. Галінський, І. В. Вахович // Будівельне виробництво. – К., 2010. – № 52. – С. 3-8.
6. Радкевич А. В. Оптимізація організаційних процесів будівельного виробництва як формотворча складова конкурентоспроможності підрядних підприємств [Текст] / А. В. Радкевич, І. А. Арутюнян, Д. В. Сайков // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – К., 2018. – № 35. – С. 64-73.
7. Радкевич А. В. Моделі оптимізації організаційних процесів будівельного виробництва підрядних підприємств України [Текст] / А. В. Радкевич, І. А. Арутюнян, Д. В. Сайков // Управління розвитком складних систем. – К., 2018. – № 33. – С. 124-130.
8. Руденко А. И. Экономика, организация и планирование строительства [Текст] : уч. пособ. для эконом. вузов / А. И. Руденко. – Минск : Вышэйш. шк., 1983. – 318 с.
9. Лебединский И. Л. Основные производственные фонды промышленности [Текст] : справ. пособ. / И. Л. Лебединский. – 2-е изд., доп. и перераб. – Л. : Лениздат, 1988. – 253 с.
10. Сытник И. П. Организация, планирование и управление строительством [Текст] : учебник для вузов / И. П. Сытник. – К. : Вища шк., 1978. – 376 с.
11. Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва Про визнання такими, що втратили чинність на території України, будівельних норм колишнього СРСР (за позначками СНиП та СН) : прийнятий 22 липн. 2009 року № 294 // Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. – 2009. – № 8. – 9 серп. – С. 10-12.
12. Огнев И. А.. Исследование зависимости продолжительности строительства микрорайона от полной сметной стоимости [Текст] / И. А. Огнев, В. С. Степанова, М. С. Фролова // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. – Иркутск, 2015. – № 4. – С. 158-164.
13. Радкевич А. Повышение уровня конкурентоспособности подрядных предприятий на базе оптимизации организационных процессов строительного производства [Текст] / А. Радкевич, И. Арутюнян, Д. Сайков // Материалы Международной научно-практической конференции "Наука и практика: проблемы и перспективы" (10-11 мая 2018 г., г. Мариямполе) – Мариямполе: Литовский университет спорта, 2018. – C. 131-132.
Description: Радкевич А. В. - ОRCID: 0000-0001-6325-8517; Арутюнян І. А. - ORCID: 0000-0002-5049-3742; Сайков Д. В. - ORCID: 0000-0001-7616-0199
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/1072
ISBN: 978-617-7748-27-3
Appears in Collections:Наукові видання ПЦБItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.