Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/1471
Title: Методика фізичної підготовки футболістів 7-9 років
Authors: Люсік, Дмитро Вікторович
Keywords: фізична підготовленість
юні футболісти
початковий етап
діти 7-9 років
методика
тестування
рівень
нормативи
Issue Date: 2020
Abstract: UA : Кваліфікаційна робота – 50 сторінок, 9 таблиць, 67 літературних джерел. Об'єкт дослідження – фізична підготовленість юних футболістів на початковому етапі тренувань. Мета дослідження – розробити та експериментально обґрунтувати методику фізичної підготовки юних футболістів на етапі початкової підготовки. Методи дослідження: аналіз науково-педагогічної літератури; педагогічне спостереження; тестування рівня загальної та спеціальної підготовленості; педагогічний експеримент; методи математичної статистики Розроблені методичні підходи до фізичної підготовки юних футболістів на етапі початкової підготовки доповнюють теорію і методику підготовки спортивного резерву у футболі. Робота структурована за трьома главами, введенням, аналізу результатів експериментальної роботи, висновками і списком використаної літератури. У першому розділі розглядаються проблематика сучасного футболу, тактико-технічні характеристики і способи підготовки молодих футболістів. Друга глава присвячена цілям, завданням і методам проведеного експерименту за традиційною методикою і експериментальною. У третьому розділі розглядаються результати експериментальної роботи, порівнюються з результатами контрольних вимірювань, аналізуються і робляться висновки про допустимість застосування експериментальної програми занять.
EN : Qualification work – 50 pages, 9 tables, 66 literary sources. The object of the study is the physical fitness of young players at the initial stage of training. The aim of the study is to develop and experimentally prove the methodology of physical training of young players at the stage of initial training. Research methods: analysis of scientific and pedagogical literature; pedagogical observation; testing the level of General and special preparedness; pedagogical experiment; methods of mathematical statistics Methodical approaches to physical training of young players at the stage of initial training complement the theory and methodology of preparation of sports reserve in football. The work is structured in three chapters, introduction, analysis of experimental results, conclusions and references. The first section deals with the problems of modern football, tactical and technical characteristics and methods of training young players. The second Chapter is devoted to the goals, objectives and methods of the experiment on traditional and experimental methods. In the third section, the results of experimental work are considered, compared with the results of control measurements, analyzed and conclusions are made about the admissibility of the experimental program of classes.
Description: Люсік Д. В. Методика фізичної підготовки футболістів 7-9 років : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник В. О. Пономарьов. Заппоріжжя : ЗНУ, 2020. 50 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/1471
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри фізичної культури і спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Люсик.pdfМагістерська робота800.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.