Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/1476
Title: Вдосконалення тактичної підготовленості боксерів 16-18 років
Authors: Шугаєв, Петро Юрійович
Keywords: бокс
кваліфіковані спортсмени
методика
тестування
тактична підготовка
підготовленість
фізична підготовленість
технічна підготовленість
Issue Date: 2020
Abstract: UA : Кваліфікаційна робота – 66 сторінок, 2 таблиці, 3 рисунка, 49 літературних джерел. Об’єкт дослідження – тактична підготовка кваліфікованих боксерів. Мета дослідження – експериментальне обґрунтування методики вдосконалення тактичної підготовки кваліфікованих боксерів. У кваліфікаційній роботі представлені особливості тактики ведення ближнього бою, специфіка тактичних прийомів в залежності від манери ведення боксерського поєдинку. Методи дослідження: аналіз наукової і науково-методичної літератури, узагальнення передового педагогічного досвіду провідних фахівців і тренерів з боксу; спостереження, педагогічний експеримент, тестування, статистична обробка матеріалу. Була розроблена методика вдосконалення тактичної підготовки кваліфікованих боксерів 16-18 років, розкривається сутність тактики ведення спортивного поєдинку; використовувані засоби та педагогічні умови формування навичок застосування тактичних прийомів. Зміст методики складають вправи, спрямовані на розвиток творчого мислення як базису тактичної підготовленості; логічного мислення, що забезпечує послідовність засвоєння певних моторних актів для формування навичок ведення тактичної боротьби в ході боксерського поєдинку. Результати педагогічного експерименту показали, що тактична підготовка є важливим структурним компонентом, що забезпечує зростання спортивної майстерності кваліфікованих боксерів. Використання розробленої методики сприяло поліпшенню фізичної, технічної і тактичної підготовленості боксерів.
EN : Qualification work-66 pages, 2 tables, 3 figures, 49 references. The object of research is tactical training of qualified boxers. The aim of the study is experimental substantiation of the methodology of improving the tactical training of qualified boxers. The qualification work presents the features of melee tactics, the specifics of tactical techniques depending on the manner of conducting a Boxing match. Research methods: analysis of scientific and methodological literature, generalization of advanced pedagogical experience of leading experts and coaches in Boxing; observation, pedagogical experiment, testing, statistical processing of the material. The method of improving the tactical training of qualified boxers 16-18 years old was developed, the essence of tactics of conducting a sports match is revealed; the means used and the pedagogical conditions for the formation of skills for the use of tactical techniques. The content of the technique consists of exercises aimed at the development of creative thinking as the basis of tactical preparedness; logical thinking, which provides a sequence of mastering certain motor acts for the formation of skills of tactical combat during a Boxing match. The results of the pedagogical experiment showed that tactical training is an important structural component that ensures the growth of sports skills of qualified boxers. The use of the developed technique contributed to the improvement of physical, technical and tactical preparedness of boxers.
Description: Шугаєв П. Ю. Вдосконалення тактичної підготовленості боксерів 16-18 років : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник А. В. Симонік. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 66 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/1476
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри фізичної культури і спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шугаев.docx.pdfМагістерська робота621.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.