Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/17247
Title: Співвідношення загальної та спеціальної фізичної підготовки юних футболістів на початковому етапі спортивного тренування
Authors: Міллєр, Сергій Федорович
Keywords: ДЮСШ
секція
футбол
фізична підготовленість
спеціальна підготовленість
Issue Date: 2023
Abstract: UA : Магістерська робота – 64 сторінки, 5 рисунків, 52 літературних джерела. Мета дослідження – здійснити аналіз динаміки показників фізичної та технічної підготовленості у юних футболістів 11–12 років, які систематично займаються в секції з футболу щодо співвідношення загальної та спеціальної фізичної підготовки. На основі аналізу науково–педагогічної літератури та практичного досвіду роботи тренерів–викладачів з футболу, нами були визначені наступні завдання: 1. Провести аналіз науково–педагогічної літератури з проблеми дослідження. 2. Проаналізувати показники фізичної та технічної підготовленості юних футболістів 11–12 років, які систематично займаються в секції з футболу. 3. Розробити програму підвищення показників фізичної та технічної підготовленості юних футболістів 11–12 років, які систематично займаються в секції з футболу. 4. Експериментально перевірити програму вдосконалення фізичної та технічної підготовленості юних футболістів 11–12 років, які систематично займаються в секції з футболу. Об’єкт дослідження – навчально–тренувальний процес юних футболістів 11–12 років, які займаються в секції з футболу. Предмет дослідження – співідношення показники фізичної і спеціальної підготовленості юних футболістів 11–12 років. Суб’єкт дослідження – юні футболісти 11–12 років – вихованці Комунального закладу позашкільної спеціалізованої освіти «Дитячо–юнацька спортивна школа Мирноградської міської ради». Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети дослідження та вирішення завдань дипломної роботи нами застосовувалися наступні методи дослідження: 1) теоретичний аналіз і узагальнення науково–методичної та спеціальної літератури; 2) педагогічне спостереження; 3) педагогічний експеримент; 4) педагогічне тестування рівня фізичної підготовленості школярів 11– 12 років, які займаються футболом; 5) методи математичної статистики. Зафіксовано значний приріст показників загальної фізичної підготовленості у хлопчиків другої експериментальної групи 18,5 % при виконанні підтягувань (різниця середнього показника у групі – 1,58 раз); 1,9 % при виконанні вправи «Витривалість 5/30» (різниця середнього показника у групі – 0,87 сек); 7,0 % під час стрибків у довжину (різниця середнього показника у групі – 0,1 м); 3,3 % під час стрибків через скакалку за 1 хвилину (різниця середнього показника у групі – 3,66 раз). Встановлено також і значний приріст показників технічної підготовленості хлопчиків першої експериментальної групи: 10,28 сек під час бігу на 30 м, що становить 8,7 %; 48,34 сек у ході тесту Іллінойс з м’ячем, що становить 3,0%; 22,07 сек при виконанні вправи «smart goals» (5,8%) та 87,89 сек при виконанні тесту №1 (3,8%) від вихідного контролю.
EN : Master's thesis – 64 pages, 5 figures, 52 literary sources. The purpose of the study is to analyze the dynamics of indicators of physical and technical fitness among young football players aged 11-12, who are systematically engaged in the football section in relation to the ratio of general and special physical training. Based on the analysis of scientific and pedagogical literature and the practical experience of football coaches and teachers, we determined the following tasks: 1. To conduct an analysis of scientific and pedagogical literature on the research problem. 2. To analyze the indicators of physical and technical readiness of young football players aged 11-12, who systematically practice in the football section. 3. To develop a program to improve the physical and technical fitness of young football players aged 11-12, who are systematically engaged in the football section. 4. To experimentally check the program of improving the physical and technical readiness of young football players aged 11-12, who are systematically engaged in the football section. The object of the research is the educational and training process of young football players aged 11-12 years who are engaged in the football section. The subject of the study is the ratio of indicators of physical and special fitness of young football players aged 11–12 years. The subject of the research is young football players aged 11–12 years old, pupils of the Communal Institution of Out-of-school Specialized Education "Children's and Youth Sports School of the Myrnograd City Council". Research methods. We used the following research methods to achieve the research goal and solve the problems of the thesis: 1) theoretical analysis and generalization of scientific and methodological and special literature; 2) pedagogical observation; 3) pedagogical experiment; 4) pedagogical testing of the level of physical fitness of schoolchildren aged 11-12 who play football; 5) methods of mathematical statistics. A significant increase in indicators of general physical fitness among boys of the second experimental group was recorded by 18.5% when performing pull-ups (the difference in the average indicator in the group is 1.58 times); 1.9% when performing the exercise "Endurance 5/30" (the difference in the average indicator in the group is 0.87 seconds); 7.0% during long jumps (the difference in the average indicator in the group is 0.1 m); 3.3% during jumping rope in 1 minute (the difference of the average indicator in the group is 3.66 times). A significant increase in the indicators of technical readiness of the boys of the first experimental group was also established: 10.28 seconds during the 30 m run, which is 8.7%; 48.34 sec in the Illinois test with the ball, which is 3.0%; 22.07 seconds when performing the "smart goals" exercise (5.8%) and 87.89 seconds when performing test #1 (3.8%) from the original control.
Description: Міллєр С. Ф. Співвідношення загальної та спеціальної фізичної підготовки юних футболістів на початковому етапі спортивного тренування : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник Р. В. Клопов. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. 64 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/17247
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри фізичної культури і спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МІЛЛЄР.pdfМагістерська робота598.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.