Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/18339
Title: Вивчення динаміки показників фізичного розвитку і фізичної підготовленості юнаків під впливом ігрових видів спорту
Authors: Сердюков, Андрій Миколайович
Keywords: бадмінтон
старший шкільний вік
фізична підготовленість
Issue Date: 2023
Abstract: UA : Кваліфікаційна робота – 67 сторінок, 4 таблиць, 5 рисунків, 50 літературних джерел. Мета дослідження – виявити вплив застосування ігрових видів спорту (на прикладі бадмінтону) для покращення показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості юнаків. Об'єкт дослідження – навчально-тренувальний процес секційних занять з бадмінтону. Суб’єкт дослідження – хлопці старшого шкільного віку. Методи дослідження – аналіз та узагальнення літературних джерел за темою дослідження, педагогічні спостереження, тестування показників соматичного здоров’я, фізичної підготовленості, фізичної роботоздатності, стану функціонування серцево-судинної та дихальної систем, методи математичної статистики. Виявлені під час дослідження динамічні показники інтересу до бадмінтону відображають актуальність цього виду фізичної активності серед школярів. Зазначено, що бадмінтон викликає значний інтерес у 22,1% хлопців старшого шкільного віку, що свідчить про важливість включення бадмінтону у програму фізичного виховання для цієї категорії учнів. Аналіз результатів також виявив достовірні відмінності за результатами фізичної підготовленості протягом усього дослідження. Використання засобів бадмінтону в процесі фізичного виховання сприяло істотному покращенню показників соматичного здоров’я, фізичної роботоздатності, а також стану функціонування серцево-судинної та дихальної систем учасників дослідження. Зазначені результати слід розглядати як важливий внесок у розвиток методології фізичного виховання школярів, що вказало на необхідність інтеграції бадмінтону в систему фізичного виховання для оптимізації здоров’я та фізичної активності шкільної молоді.
EN : Thesis consists of 67 pages, 9 tables, 4 applications, 76 references. The purpose of research – to identify the effectiveness of badminton to improve physical health outcomes, physical fitness, physical performance, the state of functioning of the cardiovascular and respiratory systems of middle school age children. The objective of the research – the training process in a school section badminton within the annual year. Subject of the research – the girls of middle school age. Methods of study – analysis and summary of the liter. Methods of research – analysis and summary of the literature on the topic of the research, teaching observation, testing, physical fitness, physical performance, the state of functioning of the cardiovascular and respiratory systems and methods of mathematical statistics. The dynamic indicators of interest in badminton revealed during the research reflect the relevance of this type of physical activity among schoolchildren. It is noted that 22.1% of boys of high school age are interested in badminton, which indicates the importance of including badminton in the physical education program for this category of students. Analysis of the results also revealed significant differences in physical fitness outcomes throughout the study. The use of badminton equipment in the process of physical education contributed to a significant improvement in indicators of somatic health, physical work capacity, as well as the state of functioning of the cardiovascular and respiratory systems of the study participants. These results should be considered as an important contribution to the development of the methodology of physical education of schoolchildren, which indicated the need to integrate badminton into the system of physical education to optimize the health and physical activity of school youth.
Description: Сердюков А. М. Вивчення динаміки показників фізичного розвитку і фізичної підготовленості юнаків під впливом ігрових видів спорту : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник О. В. Соколова. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. 67 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/18339
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри теорії і методики фізичної культури і спору

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сердюков.docxМагістерська робота945.16 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.