Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/1917
Title: Вплив занять з футболу на динаміку морфофункціональних показників учнів середнього шкільного віку
Authors: Білий, Олег Вікторович
Keywords: футбол
фізичний розвиток
фізична підготовленість
рухові якості
спорт
школярі
Issue Date: 2020
Abstract: UA : Кваліфікаційна робота – 71 сторінка, 10 таблиць, 68 літературних джерел. Об’єкт дослідження – фізичне виховання школярів 15-16 років. Метою роботи було вивчення динаміки морфофункціональних показників у підлітків, які систематично займаються в секції з футболу та проведення порівняльного аналізу. Методи дослідження – аналіз та узагальнення науково-методичних джерел за темою дослідження; педагогічні спостереження; педагогічний експеримент; визначення показників фізичного розвитку і фізичної підготовленості; методи математичної статистики при обробці результатів дослідження. Встановлено значний приріст антропометричних показників у хлопчиків експериментальної групи: різниця між початковим і кінцевим показником довжини тіла становила 3,66%, окружність грудної клітки збільшилася на 5,93%, вага тіла – на 7,81%; функціональних показників: ЖЄЛ – на 5,94%, м’язова сила правої кисті – на 7,60%; м’язова сила лівої кисті – на 6,64%. Зафіксовано значний приріст показників фізичної підготовленості хлопчиків експериментальної групи. Аналіз показників фізичної підготовленості школярів 15-16 років показав, що відносний приріст у хлопчиків експериментальної групи перевищує відносний приріст у хлопчиків контрольної групи. Достовірні відмінності зафіксовано у всіх тестах.
EN : Thesis – 71 pages, 10 tables, 68 literary sources. Object of the study – physical education of schoolchildren 15-16 years. The purpose of the study was to study the dynamics of morphofunctional indicators in adolescents who are systematically engaged in football sections and to perform comparative analysis. Research methods – analysis and generalization of scientific and methodological sources on the topic of research; pedagogical observations; pedagogical experiment; determination of indicators of physical development and physical fitness; methods of mathematical statistics in the processing of research results. A significant increase in anthropometric parameters was found in boys of the experimental group: the difference between the initial and final index of body length was 3.66%, chest circumference increased by 5.93%, body weight – by 7.81%; functional indicators: VCL – by 5.94%, muscle strength of the right hand – by 7.60%; muscle strength of the left hand – 6.64%. There was a significant increase in the fitness of boys in the experimental group. Analysis of indicators of physical fitness of students of 15-16 years showed that the relative increase in boys of the experimental group exceeds the relative increase in boys of the control group. Significant differences were observed in all tests.
Description: Білий О. В. Вплив занять з футболу на динаміку морфофункціональних показників учнів середнього шкільного віку : кваліфікаційна робота магістра спеціальність 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник Г. А. Омельяненко. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 71 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/1917
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри теорії і методики фізичної культури і спору

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білий.docМагістерська робота591 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.