Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/2212
Title: Оцінка морфофункціонального та рухового розвитку футболістів 15-16 років
Authors: Кузьменко, Владислав Валентинович
Keywords: фізичні вправи
секційні заняття
футбол
морфофункціональні показники
фізична підготовленість
юнаки
Issue Date: 2020
Abstract: UA : Кваліфікаційна робота складається з 49 сторінок, 4 таблиць, 4 рисунків, 44 літературних джерел. Об’єкт дослідження – показники морфофункціонального розвитку (довжина, маса тіла, окружність грудної клітки (ОГК), ЖЄЛ, ЖІ, проби Штанге і Генчі, ЧСС, АТс, АТд, АТп) та показники фізичної підготовленості. Мета роботи – визначення та оцінка показників стану організму учнів під впливом занять футболом в умовах загальноосвітніх навчальних закладів. Методи дослідження – аналіз науково-методичної літератури; показники морфофункціонального стану (фізичного розвитку, серцево-судинної системи, фізичної підготовленості); методи математичної статистики. На основі застосування засобів футболу показана ефективність покращення морфофункціонального розвитку та фізичної підготовленості юнаків віком 15-16 років. Застосування засобів з футболу в умовах спортивного класу сприяють більш ефективнішій роботі серцево-судинної системи. Виявлені найбільш високі показники фізичної підготовленості у юнаків експериментальної групи у віці 15 і 16 років в порівнянні з контрольною групою.
EN : The qualification consists of 49 pages, 4 tables, 4 figures, 44 references. The object of study - indicators of morphofunctional development (length, weight, circumference of chest (WGC), VC, Ji, bar and sample Ghencea, heart rate, ATC, ATD, ATP) and indicators of physical fitness. Purpose - determination of the condition of the body under the influence of students playing football in terms of secondary schools. Methods of research - analysis of the scientific and methodological literature; indicators of functional state (physical development, cardiovascular system, physical fitness); methods of mathematical statistics. Based on the use of football shown efficiency improvements morphofunctional development and physical fitness of young men aged 15-16. Application of football in terms sports class contribute to more efficient operation of the cardiovascular system. Identified the highest rates of physical fitness in the experimental group of boys aged 15 and 16 years compared with the control group.
Description: Кузьменко В. В. Оцінка морфофункціонального та рухового розвитку футболістів 15-16 років : кваліфікаційна робота магістра спеціальність 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник Т. М. Чиженок. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 49 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/2212
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри теорії і методики фізичної культури і спору

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кузьменко.pdfМагістерська робота600.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.