Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/2404
Title: Моніторинг показників фізичного стану хлопців 10–12 років
Authors: Серкова, Аліна Олександрівна
Keywords: функціональний стан
хлопці
фізична підготовленість
фізичне виховання
Issue Date: 2020
Abstract: UA : Кваліфікаційна робота – 60 сторінок, 8 таблиць, 5 рисунків, 53 літературне джерело. Мета дослідження – вивчити динаміку показників функціонального стану хлопців 10-12 років. Об’єкт дослідження – навчальний процес із фізичного виховання в загальноосвітних школах. Суб’єкт дослідження – хлопці 10-12 років КЗ «Веселівська ЗОШ I-III ст №2» Веселівської селищної ради Запорізької області. Методи дослідження – аналіз та узагальнення літературних джерел за темою дослідження, педагогічні спостереження, педагогічне тестування, антропометричні методи, методи біологічного контролю, методи математичної статистики. Розглянувши анатомо-фізіологічні та психічні особливості розвитку організму хлопців 10-12 років в аспекті методичних рекомендацій до процесу фізичного виховання школярів, підтверджено, що даний період є складним і важливим етапом у становленні і формуванні здорової, гармонійно розвинутої людини. Показники фізичного розвитку хлопців постійно, але нерівномірно зростають, що обумовлюються фізіологічними механізмами пубертатного періоду. Достовірних змін показників функціональних можливостей хлопців 10–12 років зареєстровано не було, засвідчена тенденція до їх покращення. Результати дослідження рекомендовані для практичного використання в системі фізичного виховання дітей шкільного віку.
EN : Thesis consists of 60 pages, 8 tables, 5 applications, 53 references. The aim of the study – to study the dynamics of the functional state of 10-12 years old boys. The object of the study – teaching process in physical education in middle schools. Participants of the study – 10-12 years old boys Methods of the study – analysis and summary of the literature on the topic of research, teaching observation, teacher testing, anthropometric methods, biological control methods, and methods of mathematical statistics. Having considered the anatomical and physiological characteristics of the organism and mental development of boys aged 10-12 years old, in the aspect of guidelines for the process of physical education of the students, it was confirmed that at the present time it is a complex and important stage in the formation and development of a healthy and harmoniously developed individual. Physical development of boys, constantly, but unevenly increasing, due to physiological mechanisms of puberty. Significant changes in the performance capabilities of 10-12 years old boys were not recorded, but a trend towards improvement in these areas was obtained. Results of the study were recommended for practical use in the system of physical education for school-age children.
Description: Серкова А. О. Моніторинг показників фізичного стану хлопців 10–12 років : кваліфікаційна робота магістра спеціальність 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник О. В. Соколова. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 60 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/2404
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри теорії і методики фізичної культури і спору

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СЕРКОВА.pdfМагістерська робота422.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.