Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/4475
Title: Побудова тренувальних занять з фітнесу для спортсменок 25-30 років
Authors: Коноплянка, Юлія Олегівна
Keywords: фітнес-аеробіка
побудова занять
дівчата
морфо-функціональні показники
фізична підготовленість
Issue Date: 2020
Abstract: UA : Кваліфікаційна робота – 55 сторінок, 4 таблиць, 4 рисунка, 79 літературних джерела. Мета дослідження – визначити ефективність розробленої методики побудови тренувальних занять з фітнес-аеробіки на основі змін фізіологічних показників і показників фізичної підготовленості спортсменок 25-30 років. Об’єкт дослідження – навчально-тренувальний процес з фітнес-аеробіки. Методи дослідження – аналіз та узагальнення літературних джерел за темою дослідження; педагогічні спостереження за фізичним вихованням дівчат; оцінка фізіологічних показників, що характеризують стан серцево-судинної та дихальної систем; тестування фізичної підготовленості; методи математичної статистики. Експериментальним шляхом підтверджено ефективність розробленої методики побудови навчально-тренувального процесу дівчат 25-30 років з метою підвищення рівня їхніх функціональних показників серцево-судинної і дихальної системи, а також показників загальної фізичної підготовленості. На початку експерименту усі морфо-функціональні показники та показники и фізичної підготовленості дівчат контрольної та експериментальної груп не мали достовірних розбіжностей. Більш суттєвими виявилися зміни у морфо-функціональних показниках дівчат експериментальної групи. Достовірні зміни наприкінці навчального року зафіксовано за всіма показниками фізичної підготовленості, окрім сили правої кисті. Наприкінці експерименту у дівчат експериментальної групи рівень за 12 показниками покращився і склав вже 36 білів (середній рівень), а рівень дівчат контрольної групи залишився на тому ж самому рівні (низький).
EN : Qualification work – 55 pages, 4 tables, 4 figures, 79 literary sources. The purpose of the study is to determine the effectiveness of the developed methodology for constructing training sessions in fitness-aerobics based on changes in physiological indicators and indicators of physical fitness of female athletes of 25-30 years old. The object of the research is the educational and training process in fitness aerobics. Research methods – analysis and generalization of literary sources on the research topic; pedagogical observations of the physical education of girls, assessment of physiological indicators characterizing the state of the cardiovascular and respiratory systems; physical fitness testing; methods of mathematical statistics. Experimentally, the effectiveness of the developed methodology for constructing the educational and training process of girls of 25-30 years old was confirmed in order to increase the level of their functional indicators of the cardiovascular and respiratory systems, as well as indicators of general physical fitness. At the beginning of the experiment, all morpho-functional indices and indices and physical fitness of girls in the control and experimental groups did not have significant differences. More significant were the changes in the morpho-functional indicators of girls in the experimental group. Significant changes at the end of the academic year were recorded for all indicators of physical fitness, except for the strength of the right hand. At the end of the experiment, the level of girls in the experimental group improved for 12 indicators and was already 36 white (average), and the level of girls in the control group remained at the same level (low).
Description: Коноплянка Ю. О. Побудова тренувальних занять з фітнесу для спортсменок 25-30 років : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник І. Є. Дядечко. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 55 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/4475
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри фізичної культури і спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Коноплянка.pdfМагістерська робота808.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.