Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5386
Title: Аналіз змін функціонального стану та функціональної підготовленості жінок 19-20 років під впливом систематичних занять фітнесом
Authors: Богуславська, Маргарита Олександрівна
Keywords: фітнес
аеробіка
жінки 19-20 років
функціональний стан
фізична працездатність
фізична підготовленість
жировий компонент
фізичний розвиток
Issue Date: 2021
Abstract: UA : Кваліфікаційна робота – 48 сторінок, 2 таблиці, 64 літературних джерела. Об’єкт дослідження – функціональний стан жінок 19-20 років. Мета дослідження – вивчити функціональний стан організму жінок 19-20 років при заняттях різними видами фітнесу. Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури; педагогічне спостереження; методи оцінки функціонального стану організму, методи математичної статистики. При систематичних заняттях оздоровчою аеробікою відзначається підвищення рівнів максимального споживання кисню, фізичної працездатності та фізичної підготовленості жінок. Степ-аеробіка забезпечує більш значний приріст абсолютних значень PWC170, максимального споживання кисню і показників силової витривалості, а фанк/хіп-хоп аеробіка – відносних величин PWC170, максимального споживання кисню і рівня гнучкості. Заняття різними видами аеробіки викликають менш виражене підвищення даних показників, за винятком високого темпу розвитку гнучкості. Заняття протягом двох років різними видами аеробіки, при менш вираженій динаміці антропометричних показників, викликають значне зниження жирового компонента маси тіла. Зміна виду аеробіки через чотири місяці занять сприяє змінам показників фізичного розвитку, характерним для степ - або фанк/хіп-хоп аеробіки.
EN : Qualification work – 48 pages, 2 tables, 64 literary sources. The object of research is the functional state of women aged 19-20 years. The aim of the study is to study the functional state of women's bodies 19-20 years old when practicing various types of fitness. Research methods: analysis and generalization of data from scientific and methodological literature; pedagogical observation; methods for assessing the functional state of the body, methods of Mathematical Statistics. With systematic health-improving aerobics classes, there is an increase in the levels of maximum oxygen consumption, physical performance and physical fitness of women. Step aerobics provides a more significant increase in absolute PWC170 values, maximum oxygen consumption, and strength endurance, while funk/hip-hop aerobics Provides relative PWC170 values, maximum oxygen consumption, and flexibility levels. Classes in various types of aerobics cause a less pronounced increase in these indicators, with the exception of a high rate of flexibility development. Classes for two years of various types of aerobics, with less pronounced dynamics of anthropometric indicators, cause a significant decrease in the fat component of body weight. Changing the type of aerobics after four months of training contributes to changes in physical development indicators characteristic of step - or funk/hip-hop aerobics.
Description: Богуславська М. О. Аналіз змін функціонального стану та функціональної підготовленості жінок 19-20 років під впливом систематичних занять фітнесом : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник Д. Г. Сердюк. Запоріжжя : ЗНУ, 2021. 48 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5386
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри фізичної культури і спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Богуславська.pdfМагістерська робота546.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.