Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5431
Title: Дослідження рівня спеціальної працездатності футболістів 18-20 років протягом річного тренувального циклу
Authors: Іванов, Антон Миколайович
Keywords: футбол
спеціальна працездатність
річний тренувальний цикл
фізична підготовленість
спортсмени 18-20 років
Issue Date: 2021
Abstract: UA : Кваліфікаційна робота – 58 сторінок, 1 рисунок, 6 таблиць, 65 літературних джерел. Об’єкт дослідження – спеціальна працездатність футболістів 18-20 років. Мета дослідження – дослідити динаміку змін показників спеціальної працездатності футболістів 18-20 років впродовж річного циклу підготовки. Для вирішення поставлених завдань нами застосовувались наступні методи дослідження: аналіз та узагальнення даних сучасних джерел інформації (навчальна та науково-методична література, дані мережі Інтернет); педагогічні спостереження; тестування загальної та спеціальної фізичної підготовленості; тестування фізичної працездатності; педагогічний експеримент; методи математичної статистики. Результати проведеного дослідження дозолило констатувати, що наприкінці першого та другого підготовчих періодів сезону 2020/21рр. у футболістів 18-20 років були зафіксовані, у переважній більшості, показники фізичної працездатності, аеробних можливостей, загальної та спеціальної підготовленості, які відносяться до «середнього» рівня розвитку. Після проведення другого кола змагань, усі зазначені показники знизилися на достовірно значущі показники (р<0,05). Доведено, що існуюча програма фізичної та функціональної підготовки у підготовчих та змагальних періодах річного циклу підготовки футболістів 18-20 років недостатньо ефективна та не сприяє суттєвому покращенню зазначених показників впродовж підготовчих періодів і збереженню оптимального рівня цих показників вподовж змагальних періодів, що дозволить спортсменам показувати більш високі результати виступів на змаганнях.
EN : Qualification work - 58 pages, 1 figure, 6 tables, 65 references. The object of research is the special working capacity of football players aged 18-20. The purpose of the study is to investigate the dynamics of changes in the indicators of special working capacity of football players aged 18-20 during the annual training cycle. To solve the tasks we used the following research methods: analysis and generalization of data from modern sources of information (educational and scientific-methodical literature, data from the Internet); pedagogical observations; testing of general and special physical fitness; physical fitness testing; pedagogical experiment; methods of mathematical statistics. The results of the study allowed us to state that at the end of the first and second preparatory periods of the 2020/21 season. in the vast majority of football players aged 18-20, the indicators of physical performance, aerobic capacity, general and special training, which belong to the "average" level of development, were recorded. After the second round of the competition, all these indicators decreased to significantly significant indicators (p<0.05). It is proved that the existing program of physical and functional training in the preparatory and competitive periods of the annual cycle of training players aged 18-20 is not effective enough and does not significantly improve these indicators during the preparatory periods and maintain the optimal level of these indicators during competitive periods, which will allow athletes to show higher results of performances at competitions.
Description: Іванов А. М. Дослідження рівня спеціальної працездатності футболістів 18-20 років протягом річного тренувального циклу : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник В. О. Пономарьов. Запоріжжя : ЗНУ, 2021. 58 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5431
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри фізичної культури і спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іванов.pdfМагістерська робота825.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.