Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5511
Title: Початкова підготовка спортсменів в пауерліфтингу
Authors: Горбачов, Олександр Вікторович
Keywords: пауерліфтинг
юнаки 14-17 років
силова підготовленість
фізична підготовленість
методика
розвиток
група початкової підготовки
Issue Date: 2021
Abstract: UA : Кваліфікаційна робота – 52 сторінки, 5 таблиць, 3 рисунка. 51 літературних джерел. Об'єкт дослідження – навчально-тренувальний процес юнаків на етапі початкової підготовки в силовому триборстві. Мета роботи – експериментально обґрунтувати ефективність методики підвищення силових здібностей юнаків на етапі початкової підготовки в силовому триборстві. Методи дослідження: вивчення, аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури, антропометрія, динамометрія, визначення загальної фізичної працездатності, педагогічний експеримент, контрольно-педагогічні випробування (тести), методи математичної статистики. Результати формуючого педагогічного експерименту свідчать про високу ефективність розробленої методики застосування силових вправ на тренажерах, заснованих на поєднанні роботи в різних режимах, для підвищення спеціальної фізичної підготовленості юних спортсменів. Застосування даної методики призвело до достовірного підвищення результатів у всіх чотирьох контрольних вправах, використовуваних нами для оцінки підготовленості учасників дослідження (присідання на тренажері, жим штанги лежачи, станова тяга і жим ногами на тренажері під кутом 45°). Використання вправ на тренажерах, заснованих на поєднанні роботи в різних режимах, призвело до достовірного підвищення за час дослідження сили м'язів-розгиначів передпліччя, стегна і гомілки. Розроблена методика розвитку силових здібностей спортсменів 14-17 років на етапі початкової підготовки в силовому триборстві показала свою ефективність у підвищенні силових, швидкісних і швидкісно-силових якостей, про що свідчать достовірні відмінності в результатах випробовуваних експериментальної та контрольної груп в стрибках в довжину з місця, кидку ядра вперед двома руками з місця, бігу на 60 м, кистьовій і становій динамометрії, і може бути рекомендована для удосконалення тренувального процесу юних спортсменів на етапі початкової підготовки в силовому триборстві.
EN : Qualification work - 52 pages, 5 tables, 3 figures. 51 literary sources. The object of research is the educational and training process of young men at the stage of initial training in power triathlon. The aim of the work is to experimentally substantiate the effectiveness of the method of increasing the strength abilities of young men at the stage of initial training in power triathlon. Research methods: study, analysis and generalization of data from Special Scientific and methodological literature, anthropometry, dynamometry, determination of general physical performance, pedagogical experiment, control and pedagogical tests (tests), methods of Mathematical Statistics. The results of the formative pedagogical experiment indicate the high efficiency of the developed method of applying strength exercises on simulators based on a combination of work in different modes to increase the special physical fitness of young athletes. The use of this technique led to a significant increase in results in all four control exercises used by us to assess the fitness of the study participants (squats on the simulator, bench press, deadlift and leg press on the simulator at an angle of 45°). The use of exercises on simulators based on a combination of working in different modes led to a significant increase in the strength of the extensor muscles of the forearm, hip and lower leg during the study. The developed method of developing the strength abilities of athletes 14-17 years old at the stage of initial training in power triathlon showed its effectiveness in increasing strength, speed and speed-strength qualities, as evidenced by reliable differences in the results of the experimental and control groups in the long jump from a place, throwing a shot forward with two hands from a place, running 60 m, hand and deadlift dynamometry, and can be recommended for improving the training process of young athletes at the stage of initial training in power triathlon.
Description: Горбачов О. В. Початкова підготовка спортсменів в пауерліфтингу : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник А. В. Симонік. Запоріжжя : ЗНУ, 2021. 52 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5511
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри фізичної культури і спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Горбачев.pdfМагістерська робота612.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.