Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5873
Title: Дослідження рівня фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку
Authors: Птушкіна, Людмила Володимирівна
Keywords: фізичне виховання
діти старшого дошкільного віку
фізична підготовленість
physical education
children of senior preschool age
physical preparedness
Issue Date: 2021
Abstract: UA : Кваліфікаційна робота – 57 сторінок, 4 таблиці, 5 рисунків, 54 літературнe джерелo. Мета дослідження – здійснити аналіз показників фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку під впливом занять з фізичної культури. Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес занять з фізичної культури ДНЗ № 14. Предмет дослідження – динаміка показників фізичної підготовленості у дітей старшого дошкільного віку під впливом занять з фізичної культури. Суб’єкт дослідження – діти старшого дошкільного віку ДНЗ № 14. Методи дослідження – аналіз та узагальнення літературних джерел за темою дослідження, педагогічні дослідження, педагогічний експеримент, тестування рівня технічної підготовленості, методи математичної статистики. Предмет дослідження – динаміка показників фізичної підготовленості у дітей старшого дошкільного віку під впливом занять з фізичної культури. Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури; педагогічне спостереження; тестування показників фізичної підготовленості; методи математичної статистики. Результати досліджень засвідчили, що старший дошкільний вік є найсприятливішим для розвитку фізичних якостей. Порівняльний аналіз показників фізичної підготовленості дівчаток між вихідним та кінцевим тестуванням виявив зміни значень на статистично достовірному рівні за десятьма показниками з одинадцяти. В хлопчиків лише за двома контрольними вправами не зафіксовано достовірні відмінності між показниками.
EN : Thesis – 57 pages, 4 tables, 5 figures, 54 references. The purpose of the research is to analyze the indicators of physical fitness of older preschool children under the influence of physical education classes. The object of the research is the educational process of physical education classes in pre-school institution (PSI) № 14. The subject of the research is the dynamics of indicators of physical fitness in children of senior preschool age under the influence of physical education classes. The subject of the research is children of older preschool age of pre-school institution № 14. Research methods – analysis and generalization of literature sources on the research topic, pedagogical research, pedagogical experiment, testing of the level of technical readiness, methods of mathematical statistics. The results of research have shown that older preschool age is the most favorable for the development of physical qualities. A comparative analysis of the indicators of physical fitness of girls between the initial and final testing revealed changes in values at a statistically significant level for ten indicators out of eleven. In boys, only two control exercises did not show significant differences between the indicators.
Description: Птушкіна Л. В. Дослідження рівня фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник В. О. Тищенко. Запоріжжя : ЗНУ, 2021. 57 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5873
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри теорії і методики фізичної культури і спору

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПТУШКИНА.docxМагістерська робота738.33 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.