Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5921
Title: Обґрунтування ефективності впливу секційних занять з футболу на показники фізичного розвитку учнів
Authors: Могильний, Сергій Олександрович
Keywords: футбол
фізичний розвиток
фізична підготовленість
рухові якості
спорт
школярі
football
physical development
physical preparedness
movement qualities
sports
schoolchildren
Issue Date: 2021
Abstract: UA : Дипломна робота – 103 сторінки, 10 таблиць, 93 літературних джерел. Об’єкт дослідження – фізичне виховання школярів 9-10 років. Метою роботи було дослідження впливу занять футболом на показники фізичного розвитку та фізичної підготовленості учнів 4 класу. Методи дослідження – аналіз та узагальнення науково-методичних джерел за темою дослідження; педагогічні спостереження; педагогічний експеримент; визначення показників фізичного розвитку і фізичної підготовленості; методи математичної статистики при обробці результатів дослідження. Встановлено, що найбільший приріст спостерігався за показником окружності грудної клітини у дітей експериментальної групи і складав 4,75%, а найменший – за показником АТс у дітей експериментальної групи і складав 0,38%. Істотні відмінності спостерігалися між середніми показниками окружності грудної клітини t=2,95 і показниками життєвої ємності легенів t=2,24 у хлопчиків експериментальної групи. Зафіксовано значний приріст показників фізичної підготовленості хлопчиків експериментальної групи: спостерігався достовірний приріст результатів за наступними: загальна витривалість – t=2,90; спритність - t=3,50; швидкісно-силові здібності – t=3,80; силові здібності – t=3,50; активна гнучкість – t=4,10; швидкісні здібності t=2,60. Отже, виявлена динаміка фізичних і функціональних показників у підлітків, що займаються гандболом в секції додатково носить сприятливий характер зміни показників.
EN : Thesis - 103 pages, 10 tables, 93 references. The object of research - physical education of schoolchildren aged 9-10. The aim of the work was to study the impact of football on the indicators of physical development and physical fitness of 4th grade students. Research methods - analysis and generalization of scientific and methodological sources on the research topic; pedagogical observations; pedagogical experiment; determination of indicators of physical development and physical fitness; methods of mathematical statistics in the processing of research results. It was found that the largest increase was observed in the chest circumference in children of the experimental group and was 4.75%, and the smallest - in the ATC in children in the experimental group and was 0.38%. Significant differences were observed between the average chest circumference t = 2.95 and the vital capacity of the lungs t = 2.24 in the boys of the experimental group. A significant increase in the indicators of physical fitness of the boys of the experimental group was recorded: there was a significant increase in the results of the following: overall endurance - t = 2.90; agility - t = 3.50; speed and power abilities - t = 3.80; strength abilities - t = 3.50; active flexibility - t = 4.10; speed abilities t = 2.60. Thus, the revealed dynamics of physical and functional indicators in adolescents engaged in handball in the section is additionally favorable for the change of indicators.
Description: Могильний С. О. Обґрунтування ефективності впливу секційних занять з футболу на показники фізичного розвитку учнів : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник Г. А. Омельяненко. Запоріжжя : ЗНУ, 2021. 103 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5921
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри теорії і методики фізичної культури і спору

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Могільний фіз розв футбол.docxМагістерська робота199.8 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.