Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/18259
Title: Фітнес-тренування за системою табата як засіб удосконалення фізичного стану та фізичної підготовленості студентів закладу вищої освіти
Authors: Гончаревський, Микола Геннадійович
Keywords: студенти
фізична підготовленість
фітнес-тренування
табата
Issue Date: 2023
Abstract: UA : Кваліфікаційна робота – 67 сторінок, 5 таблиць, 53 літературних джерел. Мета дослідження – вивчення ефективності фітнес-тренування за системою Табата, і визначення динаміки фізичного стану та фізичної підготовленості студентів закладу вищої освіти. Об’єктом дослідження – фітнес-тренування за системою Табата. Предметом дослідження є показники фізичного стану та фізичної підготовленості студентів закладу вищої освіти. Суб’єкт дослідження – студенти першого курсу Запорізького національного університету. Методи дослідження – теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичних джерел за темою дослідження, педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, методика визначення рівня фізичного стану, методика визначення рівня фізичної підготовленості, методи математичної статистики. Система Табата – це інструмент для досягнення покращення фізичного стану, а результати будуть більш помітними зі збереженням послідовності та регулярністю тренувань. Цей тренінг мав на меті покращити аеробну та анаеробну ефективність, зміцнити зв’язкову та м’язову системи та покращити метаболізм у стані спокою, що має призвести до поступового зменшення жиру в організмі Результати залежали від інтенсивності та рівня зусиль, вкладених у тренування, а також від дотримання збалансованого харчування та гідратації. Важливо пам'ятати, що система Табата – це інструмент для досягнення покращення фізичного стану, а результати будуть більш помітними зі збереженням послідовності та регулярністю тренувань.
EN : Thesis consists of 67 pages, 5 tables, 53 references. The purpose of the research is to study the effectiveness of fitness training according to the Tabata system, and to determine the dynamics of the physical condition and physical fitness of students of a higher education institution. The object of the research is fitness training according to the Tabata system. The subject of the study is indicators of the physical condition and physical fitness of students of a higher education institution. The subjects of the study are students of the Zaporizhia National University. Research methods – theoretical analysis and generalization of scientific and methodological sources on the research topic, pedagogical observations, pedagogical experiment, method of determining the level of physical condition, method of determining the level of physical fitness, methods of mathematical statistics. The Tabata system is a tool for achieving improved physical condition, and the results will be more pronounced with health and regularity of maintaining training. training was intended to improve aerobic and anaerobic performance, strengthen the ligamentous and muscular systems, and improve resting metabolism, which should lead to a greater reduction in body fat. The results of this depended on the intensity and level of effort invested in training, as well as from maintaining a balanced diet and hydration. It is important to remember that the Tabata system is a tool for achieving improvement in physical condition, and the results will be more noticeable with the maintenance of progress and regularity of training.
Description: Гончаревський М. Г. Фітнес-тренування за системою табата як засіб удосконалення фізичного стану та фізичної підготовленості студентів закладу вищої освіти : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник О. Є. Конох. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. 67 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/18259
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри теорії і методики фізичної культури і спору

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гончаревський Микола Геннадійович.docxМагістерська робота102.88 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.