Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/18294
Title: Функціональний̆ тренінг як засіб підвищення фізичної підготовленості юнаків на секційних заняттях із волейболу
Authors: Єрмолаєв, Анатолій Ігорович
Keywords: vipr trainer
старший шкільний вік
фізична підготовленість
технічна підготовленість
Issue Date: 2023
Abstract: UA : Кваліфікаційна робота – 64 сторінки, 8 таблиць, 5 рисунків, 53 літературних джерел. Мета дослідження – визначити значущість секційних навчально-тренувальних занять з волейболу дітей старшого шкільного віку з застосуванням функціонального тренажеру ViPR Trainer. Об’єкт дослідження – навчально-тренувальний процес секційних занять з волейболу. Предмет дослідження – показники фізичної та технічної підготовленості хлопців старшого шкільного віку. Методи дослідження – аналіз та узагальнення літературних джерел за темою дослідження, педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, тестування показників фізичної та технічної підготовленості, методи математичної статистики. На початковому етапі дослідження вихідні значення показників фізичної та технічної підготовленості хлопців старшого шкільного віку досліджуваних груп не мали статистично вірогідної різниці. Використання засобів функціонального тренажеру ViPR Trainer в умовах секції з волейболу хлопців старшого шкільного віку дозволило виконувати різноманітні фізичні вправи, спрямовані на покращення сили, витривалості, координації, гнучкості, стійкості та роботоздатності м'язів, що може покращити здатність волейболістів до тривалих тренувань та ігор. Упровадження яких сприяло істотному покращенню їх показників. Встановлено, що початкові і кінцеві дані в експериментальній групі статистично відрізняються від аналогічних показників контрольної групи наприкінці дослідження.
EN : Thesis consists of 64 pages, 8 tables, 5 applications, 53 references. The purpose of the study is to determine the significance of sectional volleyball training sessions for high school children using the ViPR Trainer functional simulator. The object of the study is the educational and training process of sectional volleyball classes. The subject of the research is the indicators of physical and technical readiness of boys of high school age. Research methods – analysis and generalization of literary sources on the topic of research, pedagogical observations, pedagogical experiment, testing indicators of physical and technical readiness, methods of mathematical statistics. At the initial stage of the study, the initial values of the indicators of physical and technical readiness of high school boys of the studied groups did not have a statistically significant difference. The use of the ViPR Trainer functional simulator in the conditions of the high school boys' volleyball section made it possible to perform a variety of physical exercises aimed at improving strength, endurance, coordination, flexibility, stability and working capacity of muscles, which can improve the ability of volleyball players for long trainings and games. The implementation of which contributed to the significant improvement of their indicators. It was established that the initial and final data in the experimental group are statistically different from the similar indicators of the control group at the end of the study.
Description: Єрмолаєв А. І. Функціональний̆ тренінг як засіб підвищення фізичної підготовленості юнаків на секційних заняттях із волейболу : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник Ф. Ф. Товстоп'ятко. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. 64 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/18294
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри теорії і методики фізичної культури і спору

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Єрмолаєв Анатолій Ігорович.docxМагістерська робота565.45 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.