Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/18318
Title: Особливості формування техніки з волейболу в учнів старшого шкільного віку
Authors: Лозовицький, Антон Олегович
Keywords: заклад середньої освіти
старший шкільний вік
технічна підготовленість
фізична підготовленість
Issue Date: 2023
Abstract: UA : Кваліфікаційна робота – 79 сторінок, 11 таблиць, 3 рисунка, 61 літературне джерело. Мета дослідження – дослідити вплив варіативного модуля з волейболу і додаткових занять у шкільній спортивній секції на показники спеціальної технічної та фізичної підготовленості юнаків старшого шкільного віку. Об’єктом даного дослідження є навчально-виховний процес з фізичного виховання учнів 10 класу. Методи дослідження – аналіз та узагальнення літературних джерел за темою дослідження, педагогічні спостереження за фізичним вихованням учнів, оцінка технічної підготовленості, оцінка спеціальної фізичної підготовленості, методи математичної статистики. Доведено ефективне поєднання змісту уроків фізичної культури з варіативного модуля та секційних занять з волейболу з юнаками 15-16 років років сприяло значному покращенню рівня розвитку в юнаків швидкісних, швидкісно-силових, координаційних та силових здібностей, а також рівня їхньої спеціальної технічної підготовленості. За всіма показниками у тестах оцінки швидкісних, швидкісно-силових, силових та координаційних здібностей зафіксовано достовірний приріст наприкінці навчального року, окрім потрійного стрибка з місці (тенденція до достовірності). Відносний приріст за всіма тестами з оцінки спеціальної фізичної підготовленості перевищував 20%, що є підтвердженням високої ефективності змісту занять волейболом. Рівень технічної підготовленості юнаків підвищився наприкінці навчального року, як за кількісними показниками, так і за якісними.
EN : Qualifying work – 79 pages, 11 tables, 3 figures, 61 references. The purpose of the study is to investigate the influence of the variable volleyball module and additional classes in the school sports section on the indicators of special technical and physical fitness of high school-aged boys. The object of this study is the educational process of physical education of 10th grade students. Research methods – analysis and generalization of literary sources on the research topic, pedagogical observations of physical education of students, assessment of technical fitness, assessment of special physical fitness, methods of mathematical statistics. The effective combination of the content of physical education lessons from the variable module and sectional classes with students aged 15-16 contributed to a significant improvement in the level of development of girls' speed, speed-power, coordination and strength abilities, as well as their technical training in volleyball. For all indicators in the tests of speed, speed-power, strength and coordination abilities, a significant increase was recorded at the end of the school year, except for the triple jump from the place (tendency to reliability). The relative increase in all tests to assess special physical fitness exceeded 20%, which is a confirmation of the high efficiency of the content of volleyball. The level of technical readiness of girls increased at the end of the school year, both in terms of quantity and quality.
Description: Лозовицький А. О. Особливості формування техніки з волейболу в учнів старшого шкільного віку : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник О. В. Іванська. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. 79 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/18318
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри теорії і методики фізичної культури і спору

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЛозовицькийД12.12.docxМагістерська робота182.01 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.