Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/18681
Title: Динаміка показників фізичної підготовленості учнів старшогошкільного віку які займаються акробатикою
Authors: Мостовий, Олександр Миколайович
Keywords: динаміка
фізична підготовленість
учні старшого шкільного віку
Issue Date: 2023
Abstract: UA : Кваліфікаційна робота – 76 сторінок, 14 таблиць, 4 рисунків, 67 літературних джерел Метою дослідження являється аналіз динаміки показників фізичної підготовленості учнів старшого шкільного віку, які займаються акробатикою, а також розробка методики фізичного виховання старшокласників засобами акробатики та визначення її ефективності. Об’єкт дослідження – вплив акробатики на динаміку показників фізичної підготовленості учнів старшого шкільного віку. Методи дослідження – аналіз наукової та науково-методичної літератури; педагогічний експеримент; загальнонаукові методи пізнання узагальнення, синтез, аналіз, дедукція; спостереження; тестування; методи математичної статистики. В ході еспериментального дослідження, доведена теоретична обґрунтованість і практична ефективність пропонованої методики. Після проведення уроків з акробатики, встановлені достовірні зміни у стрибку в довжину з місця, бігу на 60 м і човниковому бігу. Під впливом уроків з волейболу передбачено, достовірно підвищилися показники з підйом та нахил тулубу. Отже в вправах на прояв сили м’язів черевного пресу та гнучкості. Під впливом уроків з баскетболу змін суттєво зазнали показники зі згинання і розгинання рук, підйому тулуба із положення лежачи. Найбільший тренувальний ефект мали уроки з акробатики, а найменший з волейболу. Середнє значення ЧСС у школярів при вивченні навчального матеріалу з акробатики склало 143 ± 4,0 уд / хв, на уроках баскетболу – 134 ± 8,0 уд / хв, на уроках волейболу – 125 ± 7,0 уд / хв. Результати нашого дослідження також вказують на те, що навантаження в зонах пульсової інтенсивності є визначальними для тренувальної спрямованості уроків фізичної культури.
EN : Qualification work – 76 pages, 14 tables, 4 figures, 67 literary sources The purpose of the study is to analyze the dynamics of indicators of physical fitness of high school students engaged in acrobatics, as well as to develop a methodology for physical education of high school students using acrobatics and to determine its effectiveness. The object of the study is the influence of acrobatics on the dynamics of indicators of physical fitness of high school students. Research methods – analysis of scientific and scientific-methodical literature; pedagogical experiment; general scientific methods of cognition, generalization, synthesis, analysis, deduction; observation; testing; methods of mathematical statistics. In the course of the experimental study, the theoretical validity and practical effectiveness of the proposed method were proven. After conducting lessons in acrobatics, reliable changes in long jump from a standing position, 60 m run and shuttle run were established. Under the influence of volleyball lessons, it is predicted that the indicators of lifting and tilting of the trunk have increased significantly. So, in exercises for the manifestation of abdominal muscle strength and flexibility. Under the influence of basketball lessons, indicators of bending and extending arms, lifting the body from a lying position underwent significant changes. Acrobatics lessons had the greatest training effect, and volleyball lessons had the least. The average heart rate of schoolchildren when studying acrobatics educational material was 143 ± 4.0 bpm, in basketball lessons – 134 ± 8.0 bpm, in volleyball lessons – 125 ± 7.0 bpm. The results of our study also indicate that the load in pulse intensity zones is decisive for the training focus of physical culture lessons.
Description: Мостовий О. М. Динаміка показників фізичної підготовленості учнів старшогошкільного віку які займаються акробатикою : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник П. Ф. Пиптюк. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. 76 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/18681
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри теорії і методики фізичної культури і спору

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом Мостовий.docxМагістерська робота184.02 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.