Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/4524
Title: Динаміка морфофункціональних показників учнів старших класів під впливом занять з фітнесу
Authors: Гребенюк, Карина Андріївна
Keywords: фітнес
фізичний розвиток
фізична підготовленість
рухові якості
школярі
степ-аеробіка
Issue Date: 2020
Abstract: UA : Дипломна робота – 77 сторінок, 2 рисунки, 11 таблиць, 63 літературних джерела. Об’єкт дослідження – процес фізичного виховання школярів 16-17 років. Метою роботи було вивчення динаміки морфофункціональних показників в дівчат старших класів, які систематично займаються в секції з фітнесу. Методи дослідження – аналіз та узагальнення науково-методичних джерел за темою дослідження; педагогічні спостереження; педагогічний експеримент; визначення показників фізичного розвитку і фізичної підготовленості; методи математичної статистики при обробці результатів дослідження. Встановлено приріст морфофункціональних показників у дівчат експериментальної групи: різниця між початковим і кінцевим показником довжини тіла становила 1,98%; окружності грудної клітки збільшилася на 4,90%; вага тіла – на 2,82%; ЧСС – на (-5,71)%; ЖЄЛ – на 15,31%; м’язова сила правої кисті – на 12,05%; м’язова сила лівої кисті – на 9,61%; коефіцієнт витривалості серцево-судинної системи – на (-4,63)%. Зафіксовано значний приріст показників фізичної підготовленості дівчат експериментальної групи. Аналіз показників фізичної підготовленості показав, що відносний приріст у дівчат експериментальної групи перевищує відносний приріст у дівчат контрольної групи. Достовірні відмінності зафіксовано у всіх тестах.
EN : Thesis – 77 pages, 2 drawings, 11 tables, 63 literary sources. The object of research is the process of physical education of schoolchildren aged 16-17. The aim of the work was to study the dynamics of morphofunctional indicators in high school girls who are regularly engaged in the fitness section. Research methods – analysis and generalization of scientific and methodological sources on the research topic; pedagogical observations; pedagogical experiment; determination of indicators of physical development and physical fitness; methods of mathematical statistics in the processing of research results. An increase in morphofunctional parameters in girls of the experimental group was found: the difference between the initial and final indicator of body length was 1.98%; chest circumference increased by 4.90%; body weight – by 2.82%; Heart rate – (-5.71)%; VL – by 15.31%; muscle strength of the right hand – by 12.05%; muscle strength of the left hand – by 9.61%; the coefficient of endurance of the cardiovascular system – by (-4.63)%. There was a significant increase in the physical fitness of the girls in the experimental group. Analysis of physical fitness showed that the relative increase in girls in the experimental group exceeds the relative increase in girls in the control group. Significant differences were recorded in all tests.
Description: Гребенюк К. А. Динаміка морфофункціональних показників учнів старших класів під впливом занять з фітнесу : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник Г. А. Омельяненко. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 77 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/4524
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри теорії і методики фізичної культури і спору

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гребенюк К.docxМагістерська робота343.73 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.