Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/4530
Title: Виховання фізичних якостей у молодших школярів засобами спортивних ігор
Authors: Сидоров, Владислав Віталійович
Keywords: фізична підготовленість
фізичне виховання
настільний теніс
молодший шкільний вік
Issue Date: 2020
Abstract: UA : Дипломна робота: 80 сторінок, 5 таблиць, 1 рисунок, 66 літературних джерела. Метою даного дослідження є обґрунтування ефективність впливу занять з настільного тенісу на розвиток фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку. Об’єкт дослідження – процес фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку. Суб’єкт дослідження – учні молодшого шкільного віку. Методи дослідження – теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичних джерел за темою дослідження, педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, методи визначення рівня розвитку фізичних якостей, методи математичної статистики. Визначено, що заняття з настільного тенісу мають значний вплив на розвиток фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку. Так, аналіз динаміки показників фізичних якостей учнів контрольної групи виявив істотні відмінності лише за показниками тестів «Вправи на поєднання рухів» (Р˂0,05) і «Ходьба по прямій лінії після 5 обертів» (Р˂0,05); в учнів експериментальної групи засвідчив достовірні відмінності за кожним з показників: «Стрибок у довжину з місця, см» (Р˂0,05); «Біг 300 м, хв» (Р˂0,001); «Біг 30 м, с» (Р˂0,001); «Нахил тулуба, см» (Р˂0,001); «Підтягування у змішаному висі на канаті, рази» (Р˂0,05); «Човниковий біг 4×9 м, с» (Р˂0,05); «Вправи на поєднання рухів, кількість помилок» (Р˂0,01) «Час збереження стійкого положення, с» (Р˂0,001); «Ходьба по прямій лінії після 5 обертів, помилка в см» (Р˂0,001).
EN : Thesis: 80 pages, 5 tables, 1 figures, 66 literary sources. The purpose of this study is to substantiate the effectiveness of the impact of tennis on the development of physical qualities in children of primary school age. The object of research is the process of physical education of children of primary school age. The subject of the study is primary school students. Research methods - theoretical analysis and generalization of scientific and methodological sources on the research topic, pedagogical observations, pedagogical experiment, methods for determining the level of development of physical qualities, methods of mathematical statistics. It is determined that table tennis classes have a significant impact on the development of physical qualities of children of primary school age. Thus, the analysis of the dynamics of indicators of physical qualities of students in the control group revealed significant differences only in the indicators of tests "Exercises for the combination of movements" (P˂0.05) and "Walking in a straight line after 5 turns" (P˂0.05); in students of the experimental group showed significant differences in each of the indicators: "Long jump from the place, cm" (P˂0.05); "Running 300 m, min" (P˂0,001); "Running 30 m, s" (P˂0,001); "Tilt of the torso, cm" (P˂0,001); "Pull-up in the mixed suspension on the rope, times" (P˂0.05); "Shuttle running 4 × 9 m, s" (P˂0.05); "Exercises for the combination of movements, the number of errors" (P˂0.01) "Stability time, s" (P˂0.001); "Walking in a straight line after 5 turns, error in cm" (P˂0,001).
Description: Сидоров В. В. Виховання фізичних якостей у молодших школярів засобами спортивних ігор : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник Г. А. Омельяненко. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 80 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/4530
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри теорії і методики фізичної культури і спору

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сидоров ДР.docxМагістерська робота181.58 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.