Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/4533
Title: Аналіз річної динаміки показників технічної підготовленості учнів середнього шкільного віку, які займаються волейболом
Authors: Тегза, Віталій Валерійович
Keywords: волейбол
секція
хлопці
загальноосвітня школа
фізична підготовленість
технічна підготовленість
Issue Date: 2020
Abstract: UA : Кваліфікаційна робота – 63 сторінка, 4 таблиці, 3 рисунки, 62 літературних джерела. Мета дослідження – визначити особливості показників фізичної і технічної підготовленості дітей середнього шкільного віку, які займаються в секції з волейболу. Об’єкт дослідження – фізична і технічна підготовленість дітей середнього шкільного віку, які займаються в шкільній секції з волейболу. Предмет дослідження – показники фізичної і технічної підготовленості дітей середнього шкільного віку, які займаються в шкільній секції з волейболу. Суб’єкт дослідження – хлопці 13-14 років. Методи дослідження – аналіз та узагальнення літературних джерел за темою дослідження, педагогічний експеримент, тестування рівня фізичної і технічної підготовленості, методи математичної статистики. При аналізі початкових значень показників фізичної і технічної підготовленості дітей середнього шкільного віку, які займаються в секції з волейболу, визначений низькій рівень їх розвитку. Експериментально підтверджено ефективність впровадження практичних рекомендацій, що спрямовані на покращення рівня фізичної і технічної підготовленості. Наприкінці дослідження виявлена більш висока ефективність навчально-тренувальних занять в експериментальній групі у порівнянні з контрольною. Засвідчені більш значущі результати технічної підготовленості з основних елементів техніки волейболу (подача м'яча, передача м'яча, нападаючий удар, блокування) у дітей експериментальної групи і за цим показником вони достовірно відрізнялись від контрольної групи.
EN : Thesis consists of 63 pages, 4 tables, 3 figures, 62 references. The aim of the research is to determine the characteristics of physical and technical fitness of secondary school children engaged in volleyball. The object of the research is the physical and technical preparedness of middle school age children engaged in volleyball in the school section. The subject of the research is indicators of physical and technical readiness of middle school age children engaged in the school section of volleyball. Research subject – 13-14 years old boys. Research methods – analysis and generalization of literature sources on the topic of the research, pedagogical experiment, testing of the level of physical and technical readiness, methods of mathematical statistics. During the analysis of the initial values of indicators of physical and technical readiness of middle school age children engaged in volleyball, the low level of their development is determined. The effectiveness of the implementation of practical recommendations aimed at improving the level of physical and technical preparedness has been experimentally confirmed. At the end of the research, higher efficiency of training sessions in the experimental group was found compared with the control group. The more significant results of technical readiness of the basic elements of volleyball technique (ball delivery, ball transfer, striker, blocking) of the children in the experimental group were shown, and in this indicator they were significantly different from the control group.
Description: Тегза В. В. Аналіз річної динаміки показників технічної підготовленості учнів середнього шкільного віку, які займаються волейболом : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник О. В. Соколова. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 63 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/4533
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри теорії і методики фізичної культури і спору

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТЕГЗА Віталій Валерійович.docxМагістерська робота483.85 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.