Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5886
Title: Оцінка технічної та фізичної підготовленості школярів 11-12 років під час вивчення модулю з волейболу
Authors: Залєвський, Павло Миколайович
Keywords: заклад середньої освіти
середній шкільний вік
модуль
волейбол
спортивна секція
технічна підготовленість
фізична підготовленість
secondary education institution
secondary school age
module
volleyball
sports section
influence
technical preparedness
physical
Issue Date: 2021
Abstract: UA : Кваліфікаційна робота – 70 сторінок, 11 таблиць, 3 рисунка, 65 літературних джерел. Мета дослідження – дослідити вплив варіативного модуля з волейболу і додаткових занять у шкільній спортивній секції на показники технічної та фізичної підготовленості учнів середнього шкільного віку. Об’єктом даного дослідження є навчально-виховний процес з фізичного виховання учнів 5 класу. Методи дослідження – аналіз та узагальнення літературних джерел за темою дослідження, педагогічні спостереження за фізичним вихованням учнів, оцінка технічної підготовленості, оцінка спеціальної фізичної підготовленості, методи математичної статистики. Доведено ефективне поєднання змісту уроків фізичної культури з варіативного модуля та секційних занять з ученицями 11-12 років сприяло значному покращенню рівня розвитку в дівчат швидкісних, швидкісно-силових, координаційних та силових здібностей, а також рівня їхньої технічної підготовленості з волейболу. За всіма показниками у тестах оцінки швидкісних, швидкісно-силових, силових та координаційних здібностей зафіксовано достовірний приріст наприкінці навчального року, окрім потрійного стрибка з місці (тенденція до достовірності). Відносний приріст за всіма тестами з оцінки спеціальної фізичної підготовленості перевищував 20%, що є підтвердженням високої ефективності змісту занять волейболом. Рівень технічної підготовленості дівчат підвищився наприкінці навчального року, як за кількісними показниками, так і за якісними.
EN : Qualifying work – 70 pages, 11 tables, 3 figures, 65 references. The purpose of the study is to investigate the influence of a variable module on volleyball and additional classes in the school sports section on the indicators of technical and physical fitness of middle school students. The object of this study is the educational process of physical education of 5th grade students. Research methods – analysis and generalization of literary sources on the research topic, pedagogical observations of physical education of students, assessment of technical fitness, assessment of special physical fitness, methods of mathematical statistics. The effective combination of the content of physical education lessons from the variable module and sectional classes with students aged 11-12 contributed to a significant improvement in the level of development of girls' speed, speed-power, coordination and strength abilities, as well as their technical training in volleyball. For all indicators in the tests of speed, speed-power, strength and coordination abilities, a significant increase was recorded at the end of the school year, except for the triple jump from the place (tendency to reliability). The relative increase in all tests to assess special physical fitness exceeded 20%, which is a confirmation of the high efficiency of the content of volleyball. The level of technical readiness of girls increased at the end of the school year, both in terms of quantity and quality.
Description: Залєвський П. М. Оцінка технічної та фізичної підготовленості школярів 11-12 років під час вивчення модулю з волейболу : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник Ю. О. Коваленко. Запоріжжя : ЗНУ, 2021. 70 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5886
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри теорії і методики фізичної культури і спору

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Залевський Д !!!.docxМагістерська робота205.74 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.