Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/9971
Title: Аналіз змін показників фізичної і технічної підготовленості дітей середнього шкільного віку під впливом занять футболом
Authors: Коваль, Юрій Володимирович
Keywords: фізичний розвиток
фізична підготовленість
технічна підготовленість
футбол
Issue Date: 2022
Abstract: UA : Дипломна робота – 71 сторінка, 10 таблиць, 73 літературних джерел. Об’єкт дослідження – процес фізичного виховання дітей середнього шкільного віку. Метою роботи було вивчення динаміки показників фізичної і технічної підготовленості дітей середнього шкільного віку під впливом занять футболом та проведення порівняльного аналізу. Методи дослідження – аналіз та узагальнення науково-методичних джерел за темою дослідження; педагогічні спостереження; педагогічний експеримент; визначення показників фізичної підготовленості; визначення показників технічної підготовленості; методи математичної статистики при обробці результатів дослідження. Виявлено, що серед показників фізичної підготовленості найбільший відсоток приросту зафіксовано у хлопчиків ЕГ у підтягуванні у висі (63,43%), нахилу вперед із положення сидячи (59,85%) та у бігу на 1500 м (-34,38%). Найменший приріст спостерігався у контрольної групи в підйомі у сід за 30 с (4,83%). Порівняльний аналіз показників фізичної підготовленості дозволив зазначити, що: у хлопців ЕГ зафіксовано достовірні відмінностей в кожному з тестів; у хлопців КГ не зафіксовано достовірних відмінностей в таких тестах, як підтягування у висі, підйом у сід за 30 с, та у нахилі тулуба вперед з положення сидячи. Відносний приріст у хлопчиків ЕГ перевищує відносний приріст у хлопчиків КГ. Найбільший відсоток приросту показників технічної підготовленості спостерігався у хлопчиків ЕГ – у показниках жонглювання м’ячем 123,02%. Найменший відсоток приросту показників технічної підготовленості спостерігався у хлопчиків КГ в показниках ударі по м’ячу на точність 4,76%.
EN : Thesis – 71 pages, 10 tables, 73 literary sources. The object of research is the process of physical education of children of secondary school age. The purpose of the work was to study the dynamics of indicators of physical and technical readiness of children of secondary school age under the influence of football classes and conduct a comparative analysis. Research methods – analysis and generalization of scientific and methodical sources on the topic of research; pedagogical observations; pedagogical experiment; determination of indicators of physical fitness; determination of indicators of technical readiness; methods of mathematical statistics when processing research results. It was found that among the indicators of physical fitness, the greatest percentage of growth was recorded in EG boys in pull-ups (63.43%), forward bending from a sitting position (59.85%) and in running 1500 m (-34.38%). The smallest increase was observed in the control group in sitting up in 30 seconds (4.83%). The comparative analysis of indicators of physical fitness made it possible to note that: the EG boys recorded significant differences in each of the tests; in CG boys, no significant differences were recorded in such tests as pull-ups, sit-ups in 30 s, and bending forward from a sitting position. The relative increase in EG boys exceeds the relative increase in CG boys. The highest percentage of increase in indicators of technical readiness was observed in EG boys - in indicators of juggling a ball by 123.02%. The smallest percentage of increase in indicators of technical readiness was observed in the boys of KG in indicators of hitting the ball with an accuracy of 4.76%.
Description: Коваль Ю. В. Аналіз змін показників фізичної і технічної підготовленості дітей середнього шкільного віку під впливом занять футболом : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / наук. керівник О. В. Соколова. Запоріжжя : ЗНУ, 2022. 71 с.
URI: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/9971
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри теорії і методики фізичної культури і спору

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Коваль.docxМагістерська робота128.16 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.